חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ראיון עם עו"ד ארז חיים בנושא תאונת דרכים שארעה עקב התקף לב פתאומי של נהג הרכב

בניגוד למה שנדמה אולי, נזק לרכוש כתוצאה מפגיעת כלי רכב הוא אירוע שקורה מעת לעת בעסקים. על פי רוב מדובר בחנויות רחוב, אשר מטבע הדברים חשופות יותר לאירוע כזה
27/06/2016

עו"ד ארז חיים 

עו"ד ארז חיים משמש כיום כראש צוות חיתום תעשיה, במרחב עסקים גדולים בחברת מגדל. בוגר משפטים ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי- הרצליה. התמחה בפרקליטות הפלילית בת"א, בוגר תכנית הכשרה ייחודית של מבטח בינ"ל, בשנת 2015 השתתף במלגת לוידס ע"ש יונתן גרוס ז"ל.

 

1.   שאלה: כיצד תתייחס לשאלת הכיסוי תחת ביטוח חובה כאשר רכב שהיה נהוג על ידי נהג שלקה בליבו, סטה ממסלולו והתנגש ביושבים בבית קפה ברחוב, וזאת בהינתן שהנהג נפטר כתוצאה מהתקף הלב ממנו סבל?  

 

תשובה: שאלת הכיסוי לפי פוליסת החובה תוכרע בהתאם לקביעה באם המקרה יחשב "תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים, תשל"ה-1975 (הפלת"ד). כאשר נהג לוקה בליבו והעובדה שהדבר ארע בעת שנהג ברכב- מקרית בלבד, כלומר הרכב היה בגדר זירת ההתרחשות ותו לא, הרי שבהתאם להגדרות חוק הפלת"ד ובהתאם לפסיקה, המקרה אינו נחשב "תאונת דרכים" כהגדרתה. כפועל יוצא, לא יחול הכיסוי בפוליסת החובה.

ראוי לציין, כי היה והסיבה להתקף הלב הייתה נעוצה במהלך הנהיגה הדבר היה עשוי להשפיע על תחולת הכיסוי. ישנן דוגמאות בפסיקה על הכרעות לכאן ולכאן ולעיתים מדובר בבחינה מורכבת המוכרעת לפי הנסיבות המיוחדות של המקרה.

 

    שאלה: האם לדעתך, התלויים בנהג או העיזבון של הנהג זכאים לקבל פיצוי ממבטחי ביטוח החובה של הרכב הפוגע? ואם לא מה הסיבה?

 

תשובה: מאחר והנהג אינו נחשב כ"נפגע" לפי הגדרת הפלת"ד, הרי שהדבר משליך גם על העיזבון והתלויים אשר לא יהיו זכאים לפיצוי ממבטח החובה של הנהג.  

 

    שאלה: האם לדעתך יכסה ביטוח האחריות כלפי צד שלישי של פוליסת הרכב של הנהג הפוגע את הנזק שנגרם לרכוש שנפגע וניזוק בגין ההתנגשות, ואם לא מה הסיבה?

 

תשובה: פוליסת ביטוח אחריות כלפי צד ג' של הרכב צפויה לתת מענה לנזקי הרכוש שנגרמו לצדדים שלישיים ובכלל זה: רכושם של עוברי אורח, נזקי הרכוש בבית העסק, ורכבים אחרים שנפגעו וזאת עד לגבול האחריות הנקוב בפוליסה וככל שקיימת אחריות חוקית של נהג הרכב. במקרה שבו לא תתקיים אחריות חוקית של נהג הרכב, כמו במקרה של התנגשות בשל אירוע שהנהג לא יכל למנוע בכל דרך שהיא, הרי שגם ביטוח צד ג' שהוא ביטוח אחריות חוקית לכל דבר ועניין, לא יכנס לפעולה בהיעדר הפרה של חובת זהירות על ידי הנהג.

 

    שאלה: האם לדעתך יכסה ביטוח המקיף של בית העסק את הנזק שנגרם לרכוש בית העסק בשל פגיעה על ידי רכב הנהוג על ידי נהג שאיבד שליטה ברכב עקב התקף לב, ככל שתנאי הפוליסה היו לפי התנאים המשופרים לביטוח בתי עסק בישראל מסוג "ביט", "מגדל ביט" "פסגה" ודומיהם?

 

תשובה: בניגוד למה שנדמה אולי, נזק לרכוש כתוצאה מפגיעת כלי רכב הוא אירוע שקורה מעת לעת בעסקים. על פי רוב מדובר בחנויות רחוב, אשר מטבע הדברים חשופות יותר לאירוע כזה. מדובר בסיכון מכוסה בפוליסות "אש מורחב" המקובלות בשוק (סיכון התנגשות, Impact). ניתן להזכיר כי פוליסות אלה נותנות בחלק מהמקרים מענה גם לרכושם של אורחי ועובדי המבוטח במסגרת מגבלה של 1,200 ₪ לכל אורח/ עובד. כיסוי זה אינו כפוף על פי רוב להשתתפות עצמית.

השאלה היותר מורכבת במקרה הנדון ,לטעמי, הינה סביב ביטוחי החבויות של המבוטח.

על הפרק, נזקי גוף ורכוש של אורחים, וכן נזקי גוף לעובדי המקום. להלן בסקירה מהירה:

ההתייחסות לחבות כלפי צד ג' בגין נזק רכוש -  שתהיה דומה לכיסוי האחריות לפי פרק צד ג' של פוליסת הרכב. ככל שהמבוטח, במקרה הנדון בעל בית הקפה, לא יכול היה לצפות או למנוע את התרחשות המקרה, הרי שהוא לא הפר חובת זהירות כלפי העובדים והאורחים ועל כן לא תושת עליו אחריות לפי דיני הנזיקין וגם ביטוחי החבויות לא ייכנסו לפעולה.

ככל שיקבע, כי במבוטח נושא באחריות חוקית כלפי אורחי המקום, הרי שסוגיית הכיסוי הביטוחי אינה פשוטה והכיסוי ישתנה בהתאם לנוסח הפוליסה הספציפית של בית העסק. ככלל, הפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, מחריגה נזקי רכוש שנגרמו לצד ג' הנובעים משימוש בכלי רכב מנועי. בחלק מהפוליסות החריג הוא כללי ואינו מוגבל לשימוש שנעשה ע"י המבוטח. יחד עם זאת, קיימת הרחבה מקובלת בפוליסות לביטוח עסקים גדולים המעניקה כיסוי של עד מיליון ₪ לנזקים בגין שימוש בכלי רכב שנעשה על ידי המבוטח או מטעמו. במקרה הנדון, כאשר השימוש ברכב לא נעשה על ידי המבוטח או מטעמו, יינתן הכיסוי הביטוחי בכפוף לקיומם המצטבר של התנאים הבאים: קיומה של אחריות חוקית מצד המבוטח ונוסח חריג לאחריות בגין נזק לרכוש המוגבל לשימוש בכלי רכב מנועי שנעשה על ידי המבוטח. ההרחבה לכיסוי אחריות בגין נזק לרכוש שנעשה על ידי רכב הנהוג על ידי המבוטח ניתנת מעל גבול האחריות הנקוב בפוליסה הסטנדרטית לביטוח כלי רכב של אותו מבטח.

בהתייחס לחבות כלפי צד ג' בגין נזקי גוף, וכן חבות כלפי עובדי המקום שנפגעו- מחד גיסא- מדובר ברכב החייב בביטוח על פי דין. מאידך גיסא- החבות נשוא המקרה הזה אינה בגדר חבות שניתן לבטחה.  כלומר, בנסיבות העניין ככל שהאירוע אינו נופל בגדרי תאונת דרכים לפי חוק הפלת"ד, שאלת הכיסוי והיקפו תיקבענה בהתאם לרשלנות אם הייתה, ולאשם התורם של בית העסק ועובדיו. והכל בכפוף לנוסח החריג בפוליסה הספציפית של המבוטח. אם מדובר בחריג המוציא מכלל כיסוי ביטוחי חבות שיש חובה לבטחה על פי דין בשל שימוש ברכב מנועי, אפשר, כי יתקיים כיסוי ביטוחי לפי הפוליסה. מאידך גיסא, ככל שמדובר בחריג המוציא בכלל כיסוי ביטוחי נזק שנגרם על ידי רכב מנועי מבלי לסייג הרי שלא יתקיים כיסוי ביטוחי.

 

      שאלה: האם לדעתך יכסה ביטוח המקיף של בית העסק את הנזק שנגרם לרכוש העסק, בכל מקרה ללא קשר לנוסח תנאי הפוליסה המיוחדת לביטוח הרכוש של בית העסק?

 

תשובה: רעיונית, הייתי מצפה שביטוח עסק ייתן מענה לנזק רכוש מסוג זה. צריך לזכור, שגם אם לא מדובר בנזק גדול לרכוש, הרי שלבית העסק הנזק עשוי להיות משמעותי מאוד ובעל השפעה מרחיקת לכת מבחינת בעליו. הפוליסות המקובלות לביטוח מקיף לרכוש אכן כוללות כיסוי להתנגשות של כלי רכב Impact. קיומו של כיסוי ביטוחי תלוי בנוסח הספציפי של כל פוליסה והכיסוי יתקיים ככל שמקרה הביטוח אינו תוחם את הכיסוי הביטוחי להתנגשות במבנה בית העסק בלבד.

ככלל, אני סבור שפוליסה לביטוח רכוש, ראוי שתיתן מענה לסט מסוים של סיכונים, שניסיון החיים מלמד כי הם רלוונטיים למבוטחינו.  

 

    שאלה: האם לדעתך יכסה ביטוח המקיף של פוליסת הדירה המקובלת בישראל נזק דומה ככל שנגרם בשל התנגשות כלי רכב בחצר של בית פרטי ?

 

תשובה: התשובה להבנתי חיובית, רשימת הסיכונים בפוליסה התקנית לביטוח דירה כוללת במפורש התנגשות כלי רכב בדירה, כך שנזק דומה למבנה ו/או תכולת דירה הנמצאת במבנה המבוטחים במסגרת פוליסת דירה תקנית יהיה מכוסה. הגדרת מבנה הדירה בפוליסה כוללת גם דרכים מרוצפות ושערים אולם ביטוח תכולת הדירה מגביל את הכיסוי לרכוש הנמצא מחוץ לדלת הדירה לפי סעיף 4. יג של התקנת לביטוח הדירה באופן הבא: "דברים או חפצים הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה ובתנאי שאין מטבעם להימצא מחוץ לדירה; כיסוי לפי סעיף זה בעד דברים או חפצים שמטבעם להימצא מחוץ לדירה יוגבל ל-2% מסכום ביטוח התכולה"

כך שסביר להניח, כי הכיסוי הביטוחי לרכוש במקרה הנדון אכן קיים אך הוא מוגבל  ל 2% מסכום ביטוח התכולה לגבי רכוש שמטבעו להימצא מחוץ לדירה.

הנוסח של התקנות, להזכיר, לא נקבע על ידי חברות הביטוח אלא הוכתב לחברות הביטוח על ידי משרד האוצר.

עבור לתוכן העמוד