חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח חיים גמל פנסיה ובריאות

ביטוח בריאות
סקירת פסקי דין בנושא ביטוחי בריאות וסיעודקרא עוד
ביטוח תאונות אישיות
סקירת פסקי דין בנושא ביטוח תאונות אישיותקרא עוד
פסיקה: התנאים הדרושים לצורך תשלום תגמולי ביטוח בשל אובדן כושר עבודה
השופטת שושנה ליבוביץ: מסקנתי היא שהתובע אינו יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים להכשרתו, להשכלתו ולניסיונו. לפיכך מתקיים גם בתנאי השני על פי הפוליסה. בהתקיים שני התנאים בענייננו, זכאי התובע לתגמולים בגין אובדן כושר השתכרות.קרא עוד
25/01/2016
פסיקה: התקנון הקובע של קרן פנסיה הוא התקנון שהיה תקף במועד קביעת הנכות
זכויות המבוטחים נגזרות מהתקנון וכל סטייה מהוראות התקנון לא רק שמהווה הפרת חוזה, אלא גם פגיעה בעקרון השוויון ופגיעה ביתר העמיתים המסתמכים על האמור בתקנון, ומצפים שהקרן תפעל על פיוקרא עוד
29/09/2016
פסיקה: בית המשפט קיבל את עמדתה של חברת הביטוח לגבי מועד סיומה של תקופת הביטוח
השופטת: לימור ביבי: העדרו של מסמך המעיד על רצונו של המבוטח בשינוי תנאי הביטוח על דרך הארכתו, מצביע ביתר שאת על כך שלא התבקש שינוי כאמור, במיוחד בנסיבות בהן הוצג בפני בית המשפט מסמך משנת 1994, המלמד על כך שמקום בו ביקש המנוח לשנות את תנאי הביטוח האחרים (ולא את תקופת הביטוח), הרי שעשה כן בכתב קרא עוד
26/09/2016
פסיקה: נדחתה תביעתו של מבוטח שלא עמד בפירעון הלוואות לחברת הביטוח
השופט אלעזר נחלון: המשיבה נהגה בהתאם לזכויותיה בכך שפרעה את יתרת חובו של המבקש באמצעות פדיון חוזי הביטוח וזקיפת סכומי החיסכון שעמדו לרשותו על חשבון יתרת החוב. פעולה זו הייתה בהתאם להסכמים התקפים בין הצדדיםקרא עוד
25/09/2016
פסיקה: תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה רק עד גיל 65
השופט הבכיר מיכאל תמיר: לאור כל האמור לעיל, אני קובע כי הפרשנות של בן עזרא שלפיה הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה יינתן לו עד גיל 95 אינה הגיונית ואינה מתיישבת עם תכלית החוזה.קרא עוד
15/08/2016
פסיקה: ביטוח התאונות לפי פוליסת ביטוח חיים לא כיסה נכות חלקית בזרוע
השופטת תמר בר-אשר צבן: לנוכח לשונה הבהירה של הפוליסה, המסקנה המתבקשת היא, כי כפי שטענה הנתבעת, במקום שבו אין מדובר באיבוד גמור של יכולת השימוש בזרוע (או בכל איבר גוף או חוש הכלול בעמודה הימנית של הטבלה), לא קמה זכאות לקבלת תגמולי ביטוחקרא עוד
31/07/2016
פסיקה: זיוף חתימת המבוטח בשינוי קביעת מוטבים בביטוח חיים
השופטת מרב בן-ארי: ביטוח הוא נושא רציני. ביטוח הוא כלי סוציאלי מהמעלה הראשונה, שנועד לתת מענה לשנאת הסיכונים הטבועה באדם, על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בביטוח חיים. בעצם העובדה שבביטוח ריסק משמעות האירוע הביטוחי היא, שהמבוטח לא יהיה במקום כדי לתת את דעתו ואת עמדתו למתרחשקרא עוד
13/06/2016
פסיקה: נדחתה תביעתו של מבוטח שביקש לבטל הסכם פשרה שחתם עם המבטח
השופטת נבילה דלה מוסא: ייתכן אומנם, כי התובע חש לחץ נוכח מצבו הכלכלי והחשש שמא הוא עלול לאבד את זכאותו בקבלת התגמולים מהנתבעת, אך אין בחששות ובלחצים אלו כשלעצמם כדי להוות כפיה במובן סעיף 18 לחוק החוזים.קרא עוד
26/05/2016
פסיקה: לחוזה הביטוח עשויים להיות ארבעה צדדים
השופט רונן אילן: לחוזה ביטוח חיים עשויים להיות 4 צדדים: המבטח, בעל הפוליסה, זה שחייו בוטחו והמוטב. למעשה, ניתן לזהות את בעל הפוליסה באמצעות פנייה לחזקה כללית בתחום הביטוח, שלפיה ניתן לזהות כבעל הפוליסה את זה שנשא בתשלומים בגינה.קרא עוד
16/05/2016
פסיקה: חובת הגילוי של הבנק כלפי נוטל משכנתא ומעמדו של הבנק כ"סוכן ביטוח"
השופט משה בר-עם: לא הובאה עדות ולא הונחה תשתית ראייתית לביסוס הטענה בדבר מתן הסבר מפורט והולם כנדרש לקיום חובת הגילוי המוטלת על הבנק, בין אם למנוח ובין אם באופן כללי ומשלא נעשה כן, שוכנעתי כי הבנק הפר את חובתוקרא עוד
9/05/2016
פסיקה: נדחתה תביעה נגד סוכנות ביטוח בשל היעדר כיסוי לאובדן כושר עבודה
השופט אהרון שדה: אין שום ראיה, שום חוות דעת ושום דבר אחר היכולים לבסס מסקנה לפיה התובע היה מכוסה באופן מלא אלמלא ביצע את הביטוח המשלים ובסכומי הפרמיה שנדרשו עבורוקרא עוד
4/05/2016
פסיקה: העליון דחה עתירה בסוגיית חוקתיות הוראת סע' 4 לחוק גיל הפרישה
נשיאת העליון, השופטת מ' נאור: גם כאשר נעשו שינויים משמעותיים בהסדרי הפרישה לגמלאות במדינות אחרות, שינויים אלה נעשו כאמור בחקיקה ולא בדרך של הכרעה שיפוטית. דומה כי זוהי הדרך שנכון לצעוד בה גם במקרה שלפנינו.קרא עוד
24/04/2016
פסיקה: המחוזי קבע, כי המבוטח קיפח את חיוו לאחר תום תקופת הביטוח
השופטת הדס עובדיה: בנסיבות העניין נכרת חוזה הביטוח בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי המנוח לורקר והועברו למנורה ועל פי ההצעה הפרטנית של המנוח שנערכה לאחר מכן, וכי הפוליסה לביטוח המנוח מבטאת נכונה את הסכמות הצדדים ואת חוזה הביטוח שנכרת, לפיהם משך הביטוח יהיה ארבע שניםקרא עוד
19/04/2016
פסיקה: העליון דחה ערעור של סוכן ביטוח על הפסקת תשלומים בשל אובדן כושר עבודה
חברת הביטוח הציגה ראיות לפיהן המבוטח השתתף בשנים האחרונות בפעילות פוליטית וציבורית, הכרוכה בעבודה אינטנסיבית בתנאי לחץ, וכן סיים תואר ראשון במשפטים והתמחה במשרד עורכי דין קרא עוד
3/04/2016
פסיקה: ילדי המנוחה שלא נכללו בצוואה יקבלו את הסכומים שנצברו בקופות הגמל
השופטת שפרה גליק: ההתייחסות במחקר המשפטי, בדין ובפסיקה, אף היא גורסת כי תשלומים עפ"י חוזה ביטוח, קופות קצבה או קופות תגמולים או "עילה דומה" (ולעניין זה אין ספק שקרן השתלמות תחשב כ"עילה דומה"), שייעשו עקב מותו של אדם, אינם נכללים בעיזבונוקרא עוד
23/03/2016
פסיקה: המחוזי דחה ערעור על דחיית תביעת עזבונו של נוטל משכנתא כנגד הבנק
לא הוכח כי הייתה קיימת חברת ביטוח אשר הייתה מסכימה לבטח את מר איגור המנוח בהתחשב במצבו הרפואי כמפורט בפסק דין השופטת טאוברקרא עוד
23/02/2016
פסיקה: חישוב אובדן כושר לעבודה ייעשה לפי המשכורת המבוטחת ולא לפי המשכורת בפועל
השופטת יפעת מישורי: התובע, כמבוטח, לא הצביע ולו באופן חלקי אודות ציפייה סבירה בזמן אמת וטרם קרות מקרה הביטוח לקבל את התגמולים החודשים בשיעור הנתבע על ידוקרא עוד
14/02/2016
פסיקה: הבנק אינו אחראי לנזק  שנגרם ליורשיו הפוטנציאלים של לווה בשל היעדר ביטוח חיים
השופט שאול שוחט: גם אם היה הבנק יודע על קיומה של התובעת כידועה בציבור של המנוח ופועל להחתמתה על טופס ויתור זכויות בדירה כתנאי להעמדת ההלוואה היה עושה זאת הבנק להגנה על האינטרסים שלוקרא עוד
31/01/2016
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד