חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תחלוף וביטח כפל

פסיקה: חברת הביטוח תפצה מבוטח בגין גניבת הרכב על ידי בנו ובנו של המבוטח יפצה את חברת הביטוח
השופטת תמר נסים שי: כאשר אדם שאינו מוסמך בנהיגה ואין לו רישיון (בשונה מעניין אלטורה) נוהג ברכב ללא רשות, קל וחומר כשהינו בגיר (אף בשונה מעניין הדר ועזבון המנוח שוורץ), עליו לצפות כי תאונה עשוייה להתרחש בסבירות גבוההקרא עוד
22/01/2016
פסיקה: המחוזי דחה ערעור של יצרני וממתקיני מושב הנכים ברכב על חיובם בתביעת תחלוף
השופטת אביגיל כהן: בית משפט קמא לא מצא לנכון להטיל על המבוטח אשם תורם, כיוון שלא הוכח שהמבוטח הפר חובה כלשהי כלפי הנתבעות. לא הוכח כי אחזקת משענת הכיסא במושב האחורי של הרכב הובילה לפגיעה במשענת והטענות נותרו בגדר ספקולציה בלבד.קרא עוד
18/01/2017
פסיקה: מי אמור לפצות בעלים של טרקטור שניזוק בעת מתן סיוע לכיבוי שריפה?
השופט מנחם מזרחי: אין זה ראוי, להגיע לפסק-דין שמשמעו העמקת הניכור בין איש לרעהו, יצירת זרות, פגיעה בערבות ההדדית, בבחינת איש לביתו ידאג, באופן שיותיר אדם הנענה לעזרתו של אדם אחר, ואשר בשל כך נפגע ברכושו, חסר שיפוי וידיו על ראשוקרא עוד
12/01/2017
פסיקה: למבטחת אין זכות תחלוף במקרה שבו המבוטח תבע את המזיק לפני קבלת תגמולי הביטוח
הרשמת בכירה חן מאירוביץ: הכלל הוא שיש להבחין בין תביעה שהוגשה על ידי המבוטח לפני קבלת תגמולי הביטוח, כלומר, טרם הפעלת הפוליסה ורכישת זכות התחלוף על ידי המבטחת, ובין תביעה שהוגשה על ידי המבוטח לאחר הפעלת הפוליסה וקבלת תגמולי הביטוח ולאחר שהמבטחת רכשה את זכות תחלוףקרא עוד
2/01/2017
פסיקה: חלוקת הפיצויים בין מעוולים וביטוח כפל לפי פוליסת אחריות מעבידים
השופט ערפאת טאהא: הגעתי לכלל מסקנה, כי בית המשפט קמא נתפס לכלל טעות בהשיתו את עיקר האחריות הנזיקית במקרה זה, בשיעור 70% על פגודה בהיותה הקבלן הראשי ואילו על מור בוגומילסקי, מעסיקתו של נזאר, הטיל אחריות בשיעור 30% בלבדקרא עוד
12/12/2016
פסיקה: נדחתה תביעת תחלוף לאחר שנקבע, כי היה בידי המבוטח למנוע את הנזק
השופט אבי סתיו: לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני סבור כי דין התביעה להידחות. זאת, לאחר ששוכנעתי כי המבוטח התחבר לשוחת הביוב הציבורי ללא היתר, וכי אם היה מתחבר באופן חוקי יש להניח כי הנזק היה נמנעקרא עוד
8/12/2016
פסיקה: תביעת תחלוף בגין נזקי הצפה התקבלה במלואה
השופט אהרון שדה: הנתבעת איננה יכולה להתנער מאחריות ולתלות את האשם רק בטבע ובמבנה. הנתבעת היא הגורם המקצועי, היא זו שעובדת בשטח, היא זו שעושה את הבדיקות וההכנות לקראת ההצפה, היא זו שצריכה לצפות תוצאות אפשריות של ההצפה, היא זו שהייתה לה האפשרות להתעדכן על התחזיתקרא עוד
25/08/2016
פסיקה: האמור בתנאי אישור קיום הביטוחים חסם תביעת תחלוף של מבטח
השופטת שרון גלר: עולה, כי התחייבות הנתבעת המפורטת במסמך אישור הביטוח מוגבלת ותחומה בהכרח עד לתקרת הכיסוי הקבועה בפוליסת הנתבעת עצמהקרא עוד
9/08/2016
פסיקה: תביעת התחלוף של המבטח התקבלה בניכוי 40% רשלנות תורמת של המבוטח
השופט רם וינוגרד: די בקביעה לפיה פרצה השריפה במוסך אליק והתפשטה ממנה למרכז הרדיאטור כדי להטיל את האחריות לנזקי השריפה על הנתבעים. מסקנה זו נשענת, בראש ובראשונה, על הוראת סעיף 39 לפקודת הנזיקיןקרא עוד
19/07/2016
פסיקה: ביטוח כפל בשיתוף פוליסה לביטוח צד ג' עם פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
השופטת רים נדאף: קיומן של הגדרות שונות למושג משפטי מסוים (כגון "עובד" "מעביד" או "צד שלישי"), בהקשרים שונים, במסגרת שיטה משפטית אחת, היא תופעה מקובלת. אכן, לא מן הנמנע שלצורך דינים מסוימים יחשב הקבלן כמעבידו של העובד, ולצורך דינים אחרים ייחשב המזמין כמעבידו...קרא עוד
22/06/2016
פסיקה: נזק שנגרם ע"י בן משפחה: אין זכות לתחלוף ואין כיסוי צד ג' בפוליסת רכב
השופט יעקב שינמן: חברת הביטוח אינה רשאית לחזור לבן משפחה שהיה מעורב בתאונה, והכל כדי שלא ייפגם הקשר והתא המשפחתי עקב תביעה שכזו קרא עוד
19/06/2016
פסיקה: התניה על ביטוח כפל חייבת להיעשות בין מבטחים
השופט: יחזקאל הראל: הוראת סעיף 59 לחוק חוזה ביטוח, כפי שפורשה בפרשת דורי, קובעת באופן חד משמעי כי זו נועדה להגן על המבוטח והמבטחים גם יחד. משכך נקבע ברחל בתך הקטנה כי כל התניה על סעיף 59 (ד) חייבת להיעשות בין הצדדים הישירים הנוגעים בדבר, דהיינו בין המבטחים לבין עצמםקרא עוד
6/06/2016
פסיקה: המחוזי דחה ערעור על פסיקה לטובת מבטח בתביעת תחלוף
השופטת ישראלה קראי-גירון: לטעמי קביעות בית המשפט קמא נכונות, סבירות ומנומקות ואין להתערב בהן. ככלל אין ערכאת הערעור מתערבת בקביעות עובדתיות שקובע בית המשפט אשר שמע את הראיות והתרשם מהן, ועל סמך ראיות אלה קבע את קביעותיו המשפטיותקרא עוד
27/04/2016
פסיקה; נדחתה תביעתו של מבוטח כלפי מבטחו בשל תביעת התחלוף שהוגשה כלפיו
השופט איל באומגרט: התיבה"תביעה", האמורה בסעיף 31 בחוק חוזה הביטוח, משמעה תביעה משפטית, דהיינו לא די בפניה לחברת הביטוח או לסוכן הביטוח, אלא יש צורך להגיש תביעה משפטיתקרא עוד
13/03/2016
פסיקה: אחריותם של שוכרי דירה לאירוע שריפה
הרשם הבכיר נועם רף: הנתבעיםלא צירפו כל חוות דעת של מומחה שריפות או מהנדס חשמל שיש בה כדי להוכיח שהשריפה פרצה לא כפי שנטען מהמקרר שבחזקתם ובבעלותם וגם לא לעניין הנזק שנגרם לדירת מבוטח התובעתקרא עוד
7/03/2016
פסיקה: חוק האחריות למוצרים פגומים אינו חל על נזקי רכוש
השופט אהרון שדה: לא מן הנמנע כי על יבואן תוטל אחריות בגין נזקי רכוש שנגרמו עקב פגם במוצר אך אחריות זו מקורה איננו באחריות "אוטומטית, "חמורה" כמשמעה בחוק האחריות למוצרים פגומיםקרא עוד
2/03/2016
פסיקה: תביעת תחלוף של חברת ביטוח נגד קבלנים בשל נזקי צנרת
השופטת אפרת אור- אליאס: נזק למבנה, אשר נבנה כחדש עד אכלוסו ואשר אוכלס כשלושה חודשים עובר לקרות האירוע. היינו, המבנה היה חדש ועל כן ערכי הכינון זהים לערכי השיפויקרא עוד
29/02/2016
פסיקה: התקבלה תביעת תחלוף בשל נזקי צנרת של מבטח כנגד חברת בניה
השופטת שרון גלר: הנתבעת לא הציגה ראיות לכך שנערכה על ידה או מטעמה בדיקה יסודית של הצנרת עובר לכיסויה בבטון וריצוף על מנת לוודא כי הינה שלמה ותקינה

קרא עוד
18/02/2016
פסיקה: נתקבלה תביעת שיבוב כנגד רשות מקומית בשל נפילה של עץ על רכב
השופט נצר סמארה: הנתבעת היא זו שאחראית להסרת מכשולים ומפגעים בתחום שיפוטה. אם כך, הנתבעת יכולה הייתה לשלוח את העץ הספציפי שקרס לבדיקת מומחה שעשוי היה לקבוע אם מדובר בעץ חולה ואף לעמוד על הסיבות לנפילתוקרא עוד
18/02/2016
פסיקה: נציגות הדיירים לא נמצאה אחראית לנפילתו של ענף על רכב
השופטת ד"ר פנינה נויבירט: ככלל - עץ אינו נחשב ל"דבר מסוכן", כהגדרתו בסעיף 38 לפקודת הנזיקין. על פניו, מדובר היה בעץ רענן ובריא. לא הוגשה חוות דעת מומחה המנתחת הנסיבות שהובילו לקריסת הענףקרא עוד
4/02/2016
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד