אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
בסיס ארוע - Occurrence Basis

בביטוח אחריות חוקית ובביטוח חבות מעבידים - הפוליסה מכסה אחריות חוקית בשל מקרה ביטוח אשר ארע בתקופת הביטוח גם אם התביעה מוגשת לאחר שתקופת הביטוח הסתיימה.

מקור: מילון "על ביטוח"