אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ערך מוסכם - Agreed Value

מונח בביטוח רכוש – חישוב תגמולי הביטוח (הפיצוי) לאחר נזק לפי הסכום שסוכם מראש בין המבטח לבין המבוטח ללא תלות בשיעור הנזק שנגרם. ביטוח לפי "ערך מוסכם" מקובל בדרך כלל, בביטוח דברי אומנות וענתיקות.

מקור: מילון "על ביטוח"