אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פרמיה קבועה - Fixed Premium

מונח בביטוח אובדן כושר עבודה, בריאות וסיעוד - ביטוח בפרמיה שאינה משתנה בתוך תקופת הביטוח. הפרמיה הקבועה צמודה למדד המחירים לצרכן.

מקור: מילון "על ביטוח"