אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
חוק חובת המכרזים אינו מחייב את הפול

בית המשפט קיבל את טענת "הפול", בייצוג עו"ד הדין יוסי הלוי ולימור שטרסברג, שאינו כפוף לחוק חובת המכרזים

תקציר עת"מ 2341/06 בטיחות אנוש נ' "הפול"

בטיחות אנוש, חברה לשירותי חקירות, הגישה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים לחייב את "הפול" לפרסם מכרז לשירותי חקירה, כל אימת ש"הפול" רוצה לשכור שירותים כאלה. "הפול" הינו תאגיד שהוקם ע"י חברות הביטוח בישראל, כדי להעניק כיסוי בביטוח רכב חובה, כאשר המבוטח איננו יכול להשיג את הביטוח ישירות מחברת ביטוח. העותרת טענה, כי לאור ההוראות הרבות בדין לגבי "הפול" הוא "תאגיד שהוקם בחוק" ולכן חל עליו חוק חובת המכרזים. העותרת יוצגה ע"י עורכי הדין שוקי אליוביץ וטל דאדוש.

מנגד טען "הפול", אשר היה מיוצג ע"י עורכי הדין יוסי הלוי ולימור שטרסברג, ממשרד פירון,  שאין הוא מקיים את המונח "תאגיד שהוקם בחוק" ולכן אינו כפוף לחוק חובת מכרזים וגם אם היה חל עליו חוק חובת מכרזים, שירותי חקירה פטורים ממכרז, הואיל והם דורשים יחסי אמון מיוחדים.

בית המשפט דחה את טענת העותרת וקבע ש"הפול" איננו מהווה תאגיד שהוקם בחוק למרות קיומן של הוראות בתקנות לגביו. אליבא דבית המשפט, יש לאתר תחילה את הוראות החוק המקימות את התאגיד הנבחן וכי על הוראות אלה להיות ברורות ומפורשות, משני הטעמים עיקריים:

"ראשית, מחמת שלקביעה כי תאגיד מסוים הינו תאגיד סטטוטורי לעניין חוק חובת המכרזים ישנן נפקויות נוספות במסגרת חיקוקים אחרים - שכן  לא ניתן לקבוע  כי גוף כלשהו מהווה "תאגיד שהוקם בחוק" לצורך חוק ספציפי, בלבד. קבלת טענה שכזו תיצור אי-בהירות ביחס למעמדם המשפטי, זכויותיהם וחובותיהם של תאגידים שונים.

שנית, הקביעה כי תאגיד מסוים הינו תאגיד סטטוטורי - ולו לעניין חוק חובת המכרזים, בלבד -  יש בה משום פגיעה בזכויות היסודיות של התאגיד ובעיקר בחופש החוזים ובחופש ההתקשרות. מושכלת יסוד בשיטתנו המשפטית היא כי אין לפגוע בזכויות, אלא בהתאם להוראה מפורשת".

בית המשפט לא מצא בהוראות המתייחסות ל"פול" הוראה מפורשת, אשר מקיימת את המבחן בפסיקה של המונח: "תאגיד שהוקם בחוק" באומרו:" משמעו, כפשוטו - תאגיד שהוא יציר החוק;  החוק הקימו, הגדיר את מעמדו, סמכויותיו, זכויותיו וחובותיו, מרחב פעילותו ומטרות פעילותו. כוונתנו לתאגידים סטטוטוריים אשר חוקים שהקימו אותם  פזורים על פני ספרי החוקים לאורך שנים. עשוי להיות כי תאגיד שהוקם בחוק  יהיה גם תאגיד שהוקם על פי החלטה מינהלית של רשות ציבורית מכוח סמכות שהוקנתה לה בחוק לשם כך".

מסקנתו של בית המשפט היא, שאין בנמצא הוראת חוק היוצרת את "הפול" בהתאם לדרישה בפסיקה. בית המשפט השווה בין הוראות החוק לגבי "הפול" לבין הוראות חוק ביחס  לגופים אשר נוצרו בחוק ולמד מהשוואה זו: "עינינו הרואות, כי המחוקק ידע גם ידע להשתמש בלשון שאינה משתמעת לשני פנים כאשר הורה על הקמת תאגיד סטטוטורי - במסגרת דבר חקיקה ראשי. כאשר משווים את ההוראות הנ"ל להוראה נשוא הדיון כאן - המופיעה במסגרת חקיקת-משנה - המנוסחת בצורת "סביל" והמטילה את הקמת התאגיד על צדדים שלישיים, שהם עצמם חברות פרטיות (חברות הביטוח), עולות תהיות מהותיות בשאלה האם בהוראה זו  התכוון המחוקק - מחוקק המשנה - להקים תאגיד סטטוטורי".

לאור קביעתו של בית המשפט, כי המשיבה אינה מהווה תאגיד שהוקם בחוק, התייתר הדיון בשאלה, האם שירותי חקירה דורשים יחסי אמון מיוחדים ולכן שכירתם פטורה ממכרז. בית המשפט הטיל על העותרת לשאת בשכר הטרחה  של "הפול" בסך 20,000 ₪ בצירוף מע"מ וכן בהוצאות המשפט.