אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
האם התכתבות בדואל היא מכתב דחיה?

בית המשפט קבע, כי אין לראות בתכתובת אי-מייל שצורפה לבקשה, תביעה שהוגשה על ידי התובע למבטח.

 

א  050802/06

קלרשטיין יחיאל נגד כלל בריאות

בית משפט: השלום תל-אביב

ההחלטה ניתנה: ביום 26/8/2007 על ידי כב' השופט חאג' יחיא

עניינה של ההחלטה: האם מכתב של המבטח בדואל אלקטרוני לסוכן הביטוח המתייחס לתוקף הפוליסה מהווה מכתב דחיה ובתור שכזה מחייב את המבטח לפרט את כל הנימוקים שבידו לדחייתה?

בית המשפט התבקש לקבל החלטה לאור הכרעה עקרונית של הפיקוח, לפיה יש למחוק חלקים מכתב ההגנה של המבטח הואיל ובמכתב הדחיה הטעם היחיד לדחיית התביעה אותו העביר המבטח לסוכן הביטוח מטעמה הוא כי התובע לא היה מבוטח ולכן ואין לאפשר למבטח מקצה שיפורים בכתב ההגנה.

הסיבה לבקשה היא הכרעה עקרונית של הפיקוח לפיה מבטח אשר לא העלה את טענותיו באופן מסודר ובאמצעות מכתב דחייה לא יוכל להעלות נימוקים שהיו ידועים לו באותו מועד מאוחר יותר. "אם מבטחת שמסרה מכתב דחייה כבולה לטעמי מכתב הדחייה, הרי שבאופן ישיר והגיוני, מבטחת שלא מסרה מכתב דחייה, לא תהא רשאית להעלות כל נימוק. כל גישה אחרת תסכל ממילא את הנחיות המפקח על הביטוח."

המבטח טען, כי לא נשלח מכתב דחייה על ידה הואיל ולא הוגשה לו תביעה על גבי טופס תביעה, אם בכלל, לתשלום תגמולי הביטוח, לפני שהוגשה כנגדו התביעה בבית המשפט.

לטענת המבטח, מדובר בהתכתבות בדואר אלקטרוני, שנעשתה בנוסף לשיחה טלפונית, במסגרתה מסר המבטח לסוכן כי התובע אינו מבוטח הואיל ומדובר בהורה של מבוטח ביטוח קבוצתי אליו לא ניתן לצרף הורים. לטענת המבטח, לא הוגשה תביעה ועל כן לא נערך בירור ענייני או מקדמי כלשהו. הבירור היחיד שנערך כאן היה טלפוני ו/או באמצעות דואר אלקטרוני בשאלה היחידה האם המבקש מבוטח או לא .

בית המשפט דחה את הבקשה וקבע, כי אין לראות בתכתובת אי-מייל שצורפה לבקשה, תביעה שהוגשה על ידי התובע לחברת הביטוח.  אם כי אין כל מניעה שהתביעה ו/או מכתב הדחייה על ידי חברת הביטוח ישלחו באמצעות סוכן הביטוח תוך שהוא מקבל את טענת המבטח, כי תשובתו לסוכן הביטוח הייתה לשאלת היות המבקש מבוטח אם לאו ומשום כך אין לראות בהתכתבות  מכתב דחייה עליו יחולו ההנחיות הפיקוח.