אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ביטוח חסר, תת ביטוח - Underinsurance

מצב בביטוח רכוש בו סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערך הרכוש בפועל. במקרה של נזק מקבל המבוטח רק פיצוי יחסי לפי היחס שבין סכום הביטוח לערך הרכוש. כלומר מי שביטוח את רכושו במחצית מערכו יקבל פיצוי בשיעור חצי מהנזק.

מקור: מילון "על ביטוח"