אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

חובת הוכחת קיומה של המשאית המבוטחת
בית המשפט קבע, בין היתר, כי "תנאי בלעדיו אין לקיומו של מקרה ביטוח בענייננו, הוא קיומו של הנכס המבוטח"

מהי אחריות המוסך במקרה של גניבת רכב?
המוסך נמצא פטור מאחריות בשל סעיף 4 לחוק השומרים לפיו השומר אינו אחראי כאשר הנזק נגרם בשל שימוש רגיל

המוסך ושמאי הרכב יפצו את המבוטח בשל התיקון
תפקידו של שמאי הרכב מחייב פיקוח ובקרה על תקינות העבודות המתבצעות ברכב וזאת לאור חובת הנאמנות

נדחתה תביעה לפיצוי בשל השבתת רכב
בכתב הסילוק, נאמר, בין היתר, כי "עם קבלת הסך המפורט לעיל לא תהיינה לי כל תביעות ו/או כל דרישות ..."

הכיסוי אינו תקף לאחר מכירת הרכב
משבוטחה מכונית על-ידי בעליה יש לראות את הביטוח כפוקע מאליו עם העברת הבעלות במכונית לאדם אחר

חובותיו של סוכן הביטוח בשלב המשא ומתן
העליון קיבל את הערעור ופסק, כי במקרה הנדון לא היתה לסוכן חובת זהירות כלפי בעלי המשאית

פיצוי כפול מחייב השבת תגמולים למבטחת
המבוטח חויב להשיב למבטחת התשלום שקיבל מהנהגת שחויבה לשלם למבטחת את היתרה

לא דרוש רישיון נהיגה תקף בישראל
השופט קיבל את התביעה נגד חברת הביטוח משום שקיבלה פרמיה ולא העידה את סוכן הביטוח מטעמה

אחריותה של מבטחת בהיעדר מכתב דחייה
אם יותר למבטחת שלא טרחה לשלוח מכתב דחיה להעלות טענות הגנה בשלב מאוחר יותר, יצא חוטא נשכר

מכירת רכב אינה מבטלת באופן מיידי את הביטוח
אין לראות בפסק דיני זה כהמלצה לנוהג לעיל, בדבר מכירת רכב "עם" הפוליסה, או "גרירת" פוליסה

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17