אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: הסכם פשרה של המבוטח עם חברת הביטוח אינו מחייב את חברת השיקום
24/07/16
השופט עידו כפכפי: כאשר חברת ביטוח מזמנת חברות שיקום מעיד הדבר כי מכירה היא, ולו באופן עקרוני, בחבותה. אם בסופו של יום בוחר המבוטח להתפשר עם חברת הביטוח, הפשרה לא יכולה להיות על חשבון סכומים שאושרו לתשלום בגין עבודות שהועברו לביצוע לתובעת

פסיקה: מחסן בבעלות חברת ביטוח שאינו משמש לפעילות ביטוחית יסווג לצורך תשלום ארנונה לפי סיווג מחסן
23/06/16
השופטת יהודית שיצר: חוק ההסדרים אינו קובע מבחן בלעדי לפי מיהותו של המחזיק, אלא מבחן משולב המתייחס לסוג הנכס, שימושו ומיקומו. לפיכך, נכס שאינו משמש לפעילות חב' ביטוח בתפקידה הביטוחי יש לסווג בהתחשב בשימוש שנעשה בנכס בפועל

פסיקה: היה או לא היה? בית המשפט קבע, כי לא קרה מקרה ביטוח
02/06/16
השופט עזריה אלקלעי: בענייננו, כפי שצוין בחוות דעת המומחה מטעם התובעת, הנזק שנגרם ליין של התובעת הוא נזק צפוי, שיכול לקרות לכל יין מסוג זה, בכל יקב, לאור תכונותיו של היין.

פסיקה: התביעה נגד הסוכן וסוכנות ביטוח בפרשת ורסאי - העליון דחה בקשה לצרף את המבטחת לתביעה
10/04/16
השופט נ' סולברג: צדק בית המשפט המחוזי בקובעו כי אין טעם בצירופה של אריה כצד שלישי, ועוד יותר כאשר הדבר נעשה על אפם וחמתם של המשיבים

פסיקה: המבוטח לא הוכיח אובדן רווחים בשל עיכוב בתשלום תביעתו בגין נזקי שריפה
05/04/16
השופטת יסכה רוטנברג: לא הוכח מה הוביל ליתרת החוב בחשבון הבנק ולא הוכח קשר בין חוב זה לעיכוב בתשלום תגמולי הביטוח

פסיקה: חברת שמירה לא נמצאה אחראית לאירוע פריצה בחנות מותגים
28/03/16
השופטת שאדן נאשף-אבו אחמד: גם אם הייתה התובעת מוכיחה שביום הפריצה היה בחנות מלאי סחורה שנותרה מהרכישות שביצעה התובעת בעצמה בסך של 210,000 ₪ (לפני מע"מ), מתוכו יש להפחית את תגמולי הביטוח שנתקבלו מהמבטחת שלה, עדיין אין בכך כדי להטיל חבות על הנתבעת לפצותה בגין נזק זה נוכח העדר יריבות בין בעלי הדין,

פסיקה: ביטוח כפל הוראות חוק חוזה הביטוח גוברות על הוראות פקודת הנזיקין
18/01/16
השופטת נועה גרוסמן, סגנית נשיא: לטעמי, אין מקום לחייב את המבוטח בתשלום השתתפות עצמית במקרה של ביטוח כפל שכן חיוב כזה יטיל נטל בלתי סביר על המבוטח.

פסיקה: המבטחת אינה אחראית לתיקון מומחה מטעם המבוטחת
13/01/15
הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע: מכל האמור לעיל, לא הייתה לתובעת סיבה מספקת מדוע לא פנתה מלכתחילה אל הנתבעות ובחרה לפנות לבעל מקצוע מטעמה, ללא מתן הזדמנות לנתבעות לטפל באירוע באופן מיידי וללא צורך בהוצאת כספים מכיסה

פסיקה: המבטחת שילמה בניגוד לתנאי הפוליסה ותביעת התחלוף נגד חברת השמירה נדחתה
07/01/16
השופט זכריה ימיני מצא, כי סעיף השיפוי בהסכם השמירה סותר לחלוטין את התנאי של שמירת זכות שיבוב לתובעת מחברת השמירה. עקב אי מילוי תנאי זה, היה על חברת הביטוח לסרב לשלם תגמולי ביטוח למבוטח

פסיקה: המבוטח לא נקט באמצעים להקלת סיכונו של המבטח
05/01/16
השופטת לימור ביבי: במסגרת תצהירו לא הציג העד כל הסבר למחדלו מביצוע בדיקה פנימית של העסק, וזאת, הגם שהתייצב במקום העסק בעקבות קריאת הסייר